Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost TOP PIZZA - Martin Gallat,  Bor u Choustovic 14 538 63, IČ: 87257602 (dále jen „správce“).

Kontakt: info@toppizza.cz

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je
- Plnění smlouvy, případně jiného závazku, a poskytování služeb
- Splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům)
- Oprávněné zájmy Provozovatele, ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele
- Marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 24 měsíců, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce.
Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícími způsoby: V nastavení Vašeho účtu, nebo žádostí na e-mail info@toppizza.cz.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.